Zakres Inwestycji

Projektowana obwodnica Sanoka przebiegać będzie w terenie zróżnicowanym wysokościowo. Teren inwestycji można zaklasyfikować, jako teren falisty i częściowo górski.W większej części teren, przez który przebiega obwodnica jest terenem niezabudowanym, rolniczym oraz zajętym przez ogródki działkowe. Rejon zurbanizowany występuje na początkowym oraz końcowym odcinku opracowania, a także w okolicy ul. Okulickiego.Na początkowym odcinku projektowanej drogi występują obszary leśne o charakterze łęgowym i gospodarczym.Po północno - wschodniej stronie obwodnicy przepływa rzeka San, posiadająca częściowe obwałowania przeciwpowodziowe. Inwestycja przekracza rzekę Sanoczek, Potok Płowiecki i jego prawy dopływ, dopływ spod Góry Stróżowskie Łazy, Potok Stróżowski i ciek wodny (bez nazwy).

Trasa głowna będzie posiadać parametry techniczne drogi klasy GP o przekroju 2+1 oraz kategori ruchu KR5. Szerokość pasa ruchu będzie wynosić 3,50 m, przeciwne pasy ruchu zostana oddzielone pasem separującym o szerokości min. 2,60 m. Obwodnica zostanie połaczona z innymi drogami za pamocą 4 skrzyżowań jednopoziomowych. Pochylenia niwelety obwodnicy zawierają się w przedziale 0,50%-7,00%, zaś minimalny promień łuku pionowego wklęsłego wynosi R=1500 m, wypukłego R=5000 m. Maksymalne zagłębienie niwelety w wykopie wynosi 16,2m a maksymalne wyniesienie w nasypie 13,9m.

Projektowana obwodnica przecina następujące drogi/linie:

 • linię kolejową jednotorową nr 108 Stroże – Krościenko;
 • droga krajowa nr 28 Zator – Medyka;
 • droga krajowa nr 84 Sanok – Krościenko (granica państwa);
 • droga wojewódzka  nr 886 Domaradz – Sanok;
 • droga powiatowa nr 2212R (ul. Okulickiego);
 • droga powiatowa nr 2233R (ul. M. Konopnickiej);
 • droga powiatowa nr 2234R (ul. Stróżowska);
 • droga gminna publiczna ul. Kalinowa nr G 117165R;
 • droga gminna publiczna ul. Zagorska nr G 117158R;
 • 3 drogi gminne wewnętrzne;
 • drogi wewnętrzne stanowiące dojazdy do nieruchomości.

W zakres inwestycji wchodzi również budowana i przebudowywana instalacji i sieci. Przewidziano usunięcie kolizji projektowanej obwodnicy z:

 • Siecią WN – 3 kolizje;
 • Siecią SN – 7 kolizji,
 • Siecią nN – 32 kolizje;
 • Urządzeniami teletechnicznymi – 10 kolizji;
 • Siecią gazową średniego i niskiego ciśnienia – 10 kolizji;
 • Siecią wodociągową – 14 kolizji,
 • Siecią kanalizacją – 9 kolizji.

W związku z budową przedmiotowej obwodnicy zachodzi konieczność regulacji i przebudowy 9 istniejących rowów i cieków.