Graficzna prezentacja zaawansowania robót branżowych - stan na dzień 05.08.2019 r.

Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, robót branżowych wynosi - 63,22% w tym:

- kanalizacja deszczowa: 58,52%

- sieć wodociągowa 100%

- sieć gazowa 100%

- sieć kanalizacji sanitarnej 100%

- melioracje – przebudowa cieków: 52,41%

- sieć teletechniczna 67,53%

- sieci elektroenergetyczne 76,79%

- Zieleń 0,56%