Graficzna prezentacja zaawansowania robót branżowych - stan na dzień 07.10.2019 r.

Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, robót branżowych wynosi - 73,17% w tym:

- kanalizacja deszczowa: 67,57%

- sieć wodociągowa 100%

- sieć gazowa 100%

- sieć kanalizacji sanitarnej 100%

- melioracje – przebudowa cieków: 52,41%

- sieć teletechniczna 76,8%

- sieci elektroenergetyczne 80,2%

- Zieleń 21,4%