Kliknij na mapę, by zobaczyć szczegóły.

Nazwa Kontraktu:
"Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka długości 7 km”

Numer umowy : 2410.4.2016 z dnia 09.02.2016r.

Wartość Kontraktu: netto 113 747 746,00 PLN, brutto 139 909 727,58 PLN

Zgodnie z umową nr 2410.4.2016 z dnia 09.02.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia umowy w terminie do 33 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty projektowo-budowlane. Do czasu realizacji robót budowlanych, nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

W dniu 14 marca 2019r. został zawarty Aneks nr 2 do Umowy nr 2410.4.2016 z dnia 9 lutego 2016r „zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka długość ok. 7 km”

- Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj w ciągu 33 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

- Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Czas na ukończenie określony w ust. 1 niniejszego paragrafu 3, zostaje wydłużony o 126 dni, tj.. 12.09.2019r.

- Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania Kamień Milowy nr 3 określony w dokumencie Dane Kontraktowe ulega zmianie, tj. jego wykonanie zostaje wydłużone o dodatkowe 64 dni.

- W związku z wydłużeniem Czasu na Ukończenie, na podstawie rozstrzygnięcia Inżyniera, Wykonawcy uznano roszczenie o zapłatę Kosztu liczonego wedle stawki 0.007% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień wydłużenia Czasu na Ukończenie, tj. 1 234 003,80 PLN brutto, który podlega włączeniu do ceny Kontraktowej.

W dniu 10 września 2019r. został zawarty Aneks nr 3 do Umowy nr 2410.4.2016 z dnia 9 lutego 2016r „zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka długość ok. 7 km”

Przyznano Wykonawcy:

- przedłużenie Czasu na Ukończenie, w wymiarze 116 dni kalendarzowych

- koszty w wysokości 1 136 066,67 zł brutto

- zwiększenie wartości kontraktu z tytułu Polecenia zmiany nr 1 o 27 902 558,94zł brutto

Data zakończenia Kontraktu w związku z tym zostaje wydłużona do dnia 7.04.2020r.

 

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Projektowana droga krajowa nr 28 w zakresie opracowania stanowi obwodnicę miasta Sanok. Początek opracowania zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28).
Koniec opracowania stanowi włączenie projektowanej obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego).
Całkowita długość projektowanej obwodnicy wynosi 6699,14 m. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu sanockiego i obejmuje tereny miasta Sanok oraz gminy Sanok.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację następujących elementów:

 • budowę jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP o przekroju 2+1;
 • budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych w ciągu obwodnicy;
 • budowę przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska;
 • budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty);
 • budowę jednej pary Miejsc Kontroli Pojazdów;
 • budowę elementów odwodnienia;
 • budowę oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • budowę oświetlenia drogowego;
 • przebudowę kolidujących z trasą obwodnicy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej obwodnicy:

 • klasa drogi – GP;
 • prędkość projektowa - 60, 70 km/h;
 • kategoria ruchu - KR5;
 • połączenia z innymi drogami – skrzyżowania;
 • przekrój poprzeczny - 2+1;
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m;
 • szerokość pasa separującego - min. 2,60 m;
 • szerokość poboczy utwardzonych - 0,75 m;
 • szerokość poboczy gruntowych ulepszonych - min. 1,50 m;

 

Obwodnica przebiega po południowej części miasta na kierunku zachód-wschód. Początek trasy zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886. Trasa biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przecinając linie kolejową nr 108 Stróże-Krościenko, a następnie rzekę Sanoczek. Dalej przez tereny przemysłowe gdzie krzyżuje się z drogą powiatową 2212R (ul. Okulickiego) i przez tereny rolnicze oraz nieużytki. Przecina prawy dopływ Potoku Płowieckiego, a następnie kieruje się bardziej na wschód i przecina teren ogródków działkowych. Po drodze krzyżuje się z drogą powiatową nr 2233R (ul. Konopnicka) z ul. Działkową i nr 2234R (ul. Stróżowska), przecina następnie tereny ogródków działkowych, dopływ Potoku Stróżowskiego i Potok Stróżowski i kończy swój bieg na włączeniu do drogi krajowej nr 84. Inwestycja poprawi układ drogowy i warunki transportowe Sanoka oraz okolic. Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to między innymi, wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej oraz zapewnienie komfortu jazdy. Zadanie poprawi również dostępność ekonomiczną i komunikacyjność regionu, zostanie skrócony czas podróży, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.