W celu ograniczenia możliwości przedostania się gatunków fauny na koronę drogi, przewiduje się wykonanie obustronnego ogrodzenia pasa drogowego obwodnicy w rejonie rzeki Sanoczek tj. od km 0+141 (km 1+180 wg DUŚ) do km 0+574 (km 1+540 wg DUŚ). Ogrodzenie wykonuje się także wokół zbiorników retencyjnych. W ogrodzeniach zaprojektowano bramy awaryjne i furtki dla służb ratowniczych i jednostek utrzymania drogi a w rejonie projektowanych zbiorników zaprojektowano bramy wjazdowe. W rejonie przejść dla małych zwierząt przewiduje się realizację płotków, jako elementy naprowadzające. Płotki należy wykonać o długości całkowitej około 150m po obu stronach przejścia. Dodatkowo w celu zabezpieczenia zbiorników retencyjnych przed dostaniem się małych zwierząt i płazów zastosowano ogrodzenia ochronnonaprowadzające, składające się z ogrodzenia głównego o wysokości 2,20m oraz płotków ochronnych o wysokości 50cm wbudowanych przed głównym wygrodzeniem. Ogrodzenia i płotki zaprojektowano zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.​ Ogrodzenia zostaną poprowadzone blisko krawędzi jezdni, jak najmniej ingerując w obszar otaczający. W przypadku, gdy droga zostanie poprowadzona w wykopie, ogrodzenie będzie zlokalizowane przy krawędzi wykopu, w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi, w przypadku przebiegu drogi na nasypie, ogrodzenie będzie zlokalizowane przy podstawie nasypu. Ogrodzenia ochronne będą łączyć się z obiektami umożliwiającymi migrację zwierząt, tak aby nie pozostała pusta przestrzeń między tymi obiektami, a ogrodzeniem. W miejscach lokalizacji przepustów dla małych zwierząt i cieków wodnych, ogrodzenia będą łączyć się w sposób szczelny z czołem przepustu lub przechodzić bezpośrednio ponad wlotem przepustu. Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki drucianej na metalowych słupkach, o wysokość co najmniej 250 cm oraz zmniejszającej się ku dołowi wielkości oczek.

Przewiduje się wykonanie ekranów akustycznych dla ochrony przed hałasem komunikacyjnym pochodzącym z projektowanej obwodnicy. Zaprojektowane ekrany spełniają warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uwzględniono również wyniki analizy akustycznej przeprowadzonej na potrzeby Raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wysokość ekranów jest zróżnicowana w zależności od potrzeb wymaganej ochrony i wynosi: 2,50 - 4,50m. Ekrany akustyczne zaprojektowano, jako pochłaniające oraz odbijające. W rejonie zjazdów na posesje w ekranie E5 przewidziano dwie bramy wjazdowe.

Odprowadzenie wody z dróg w rejonie zabudowanych ekranów zastanie zapewnione poprzez zastosowanie warstwy filtracyjnej (np. kliniec) w poboczu drogi.

W tabeli poniżej przedstawiono lokalizację wszystkich projektowanych ekranów.

Nr ekranu/strona drogi/rodzaj

Kilometraż [km]

Droga

Długość
[m]

Wysokość
[m]

od

do

E3L - pochłaniający

0+028

0+075

DW 886

47

2,5

E4P - odbijający

0+086

0+165

DW 886

79

4,5

E5P - odbijający

0+264

0+310

DK 84

45

4,5

E6L - odbijający

0+159

0+220

DK 84

33

2,5

Na przejściach dla zwierząt zostaną wykorzystane ekrany przeciwolśnieniowe. Dane elementy będą posiadać wysokość równą 2,0 m. Przęsła ekranów na obiektach, po których będą poruszać się zwierzęta, zostaną wykonane z konstrukcji drewnianej lub drewnopochodnej, metalowe słupki zostaną zamaskowane elementami drewnianymi lub drewnopochodnymi. W przypadku występowania na obiekcie, stanowiącym dodatkowo przejście dla dużych lub średnich zwierząt, ekranu akustycznego, będzie on pełnił dodatkowo funkcję osłony przeciwolśnieniowej.

 

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaprojektowano ekrany przeciwolśnieniowe na obiektach, które pełnią funkcje przejść dla zwierząt średnich. Długość ekranu po 50m liczonej od skrzydeł obiektu w obu kierunkach przejścia. Lokalizację ekranów przeciwolśnieniowych przewidziano dla obiektów:

-         MD-2 - Przejście dla zwierząt średnich zintegrowane z mostem km 0+603,36;

-         MD-6 - Przejście dla zwierząt średnich zintegrowane z mostem km 4+131,70;

-         MD-7 - Przejście dla zwierząt średnich zintegrowane z mostem km 5+399,29;

W ekranach przeciwolśnieniowych, w celu zapewnienia możliwości przemieszczania się pracownikom obsługi z obiektu na teren pod obiektem, przewidziano przejścia dla obsługi w postaci furtki oraz schodów.

Zabezpieczenia akustyczne na projektowanym odcinku drogi zostaną obsadzone roślinnością (pnączami) od zewnętrznej strony drogi. Zabezpieczenia zostaną wykonane jako elementy nieprzeźroczyste. Jedynie w uzasadnionych wypadkach, spowodowanych względami bezpieczeństwa, zostaną wykorzystane ekrany przeźroczyste na których zostaną wykonane w celu zabezpieczenia przed kolizją z ptakami pionowe pasy o szerokości ok 2 cm w odległości 10 cm od siebie. W celu uniemożliwienia przedostawania się drobnych zwierząt na drogę, ekrany akustyczne będą szczelnie zamontowane, aby nie występowała wolna przestrzeń pomiędzy ekranem, a podłożem.

System odwodnienia obwodnicy Miasta Sanoka zostanie zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi krajowej na etapie realizacji oraz eksploatacji. Do oczyszczania zostaną wykorzystywane naturalne procesy. Odwodnienie pasa drogi będzie zawierać zabezpieczenia przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych skażeń wywołanych awarią lub katastrofą w ruchu drogowym. Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, zostaną zaprojektowane i wykonane urządzenia do podczyszczania wód opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń. Ilość zbiorników, pole powierzchni, głębokość oraz pozostałe parametry, rodzaj konstrukcji, usytuowanie oraz zapewnienie dojazdu zostanie dostosowane do rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym. Zbiorniki retencyjne zostaną szczelnie ogrodzone siatką drucianą o zmniejszającej się ku dołowi wielkości oczek. Ponadto zostaną wykonane pełne ogrodzenia dla płazów zintegrowane z ogrodzeniami siatkowymi lub jako samodzielne konstrukcje.

Gatunki krzewów i drzew do nasadzeń zostaną dobrane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić zwartą i wielopiętrową strukturę roślinności z podsadzeniami krzewów od strony drogi. Do nasadzeń zostaną użyte gatunki rodzime, naturalnie występujące w rejonie projektowanej obwodnicy. Od strony drogi zostanie nasadzona roślinność odporna na zanieczyszczenia pochodzące z dróg, w tym zasolenie.