Ochrona Środowiska

Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przed wejściem na jezdnię zwierząt na projektowanym odcinku drogi krajowej zostaną zaprojektowane i wykonane ogrodzenia ochronne. Ogrodzenia zostaną poprowadzone blisko krawędzi jezdni, jak najmniej ingerując w obszar otaczający. W przypadku, gdy droga zostanie poprowadzona w wykopie, ogrodzenie będzie zlokalizowane przy krawędzi wykopu, w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi, w przypadku przebiegu drogi na nasypie, ogrodzenie będzie zlokalizowane przy podstawie nasypu. Ogrodzenia ochronne będą łączyć się z obiektami umożliwiającymi migrację zwierząt, tak aby nie pozostała pusta przestrzeń między tymi obiektami, a ogrodzeniem. W miejscach lokalizacji przepustów dla małych zwierząt i cieków wodnych, ogrodzenia będą łączyć się w sposób szczelny z czołem przepustu lub przechodzić bezpośrednio ponad wlotem przepustu. Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki drucianej na metalowych słupkach, o wysokość co najmniej 250 cm oraz zmniejszającej się ku dołowi wielkości oczek.

Na przejściach dla zwierząt zostaną wykorzystane ekrany przeciwolśnieniowe. Dane elementy będą posiadać wysokość min. 2,0 m. Minimalny odcinek drogi wyposażony w ekrany będzie wynosił 50 m od zewnętrznych krawędzi przejścia w każdym kierunku. Przęsła ekranów na obiektach, po których będą poruszać się zwierzęta, zostaną wykonane z konstrukcji drewnianej lub drewnopochodnej, metalowe słupki zostaną zamaskowane elementami drewnianymi lub drewnopochodnymi. W przypadku występowania na obiekcie, stanowiącym dodatkowo przejście dla dużych lub średnich zwierząt, ekranu akustycznego, będzie on pełnił dodatkowo funkcję osłony przeciwolśnieniowej.

Zabezpieczenia akustyczne na projektowanym odcinku drogi nie będą przekraczać wysokości 8 m. Ekrany zostaną obsadzone roślinnością (pnączami) od zewnętrznej strony drogi. Zabezpieczenia zostaną wykonane jako elementy nieprzeźroczyste. Jedynie w uzasadnionych wypadkach, spowodowanych względami bezpieczeństwa, zostaną wykorzystane ekrany przeźroczyste na których zostaną wykonane w celu zabezpieczenia przed kolizją z ptakami pionowe pasy o szerokości ok 2 cm w odległości 10 cm od siebie. W celu uniemożliwienia przedostawania się drobnych zwierząt na drogę, ekrany akustyczne będą szczelnie zamontowane, aby nie występowała wolna przestrzeń pomiędzy ekranem, a podłożem.

System odwodnienia obwodnicy Miasta Sanoka zostanie zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi krajowej na etapie realizacji oraz eksploatacji. Do oczyszczania zostaną wykorzystywane naturalne procesy. Odwodnienie pasa drogi będzie zawierać zabezpieczenia przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych skażeń wywołanych awarią lub katastrofą w ruchu drogowym. Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, zostaną zaprojektowane i wykonane urządzenia do podczyszczania wód opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń. Ilość zbiorników, pole powierzchni, głębokość oraz pozostałe parametry, rodzaj konstrukcji, usytuowanie oraz zapewnienie dojazdu zostanie dostosowane do rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym. Zbiorniki retencyjne zostaną szczelnie ogrodzone siatką drucianą o zmniejszającej się ku dołowi wielkości oczek. Ponadto zostaną wykonane pełne ogrodzenia dla płazów zintegrowane z ogrodzeniami siatkowymi lub jako samodzielne konstrukcje.

Gatunki krzewów i drzew do nasadzeń zostaną dobrane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić zwartą i wielopiętrową strukturę roślinności z podsadzeniami krzewów od strony drogi. Do nasadzeń zostaną użyte gatunki rodzime, naturalnie występujące w rejonie projektowanej obwodnicy. Od strony drogi zostanie nasadzona roślinność odporna na zanieczyszczenia pochodzące z dróg, w tym zasolenie. Natomiast na obszarze lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych, szczegółowy projekt zieleni zostanie uzgodniony z Lasami Państwowymi.