Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2018r., po rozpatrzeniu odwołania jednego z mieszkańców od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2017r., znak: I-VII.7820.1.2.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, sprostowaną postanowieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 września 2017 r., znak: I-VII.7820.1.2.2016, Minister Inwestycji i Rozwoju wydał decyzje znak: DLI.1.6621.37.2017.MW.5 utrzymująca w mocy zaskarżoną