26 kwietnia 2017 roku

Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a oraz art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), WOJEWODA PODKARPACKI INFORMUJE że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji.

 

Tekst obwieszczenia poniżej:

OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2017