22 czerwca 2017 roku

Działając na podstawie: - art. 106 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.); - art. 90 ust. 1, 4, 8 i art. 91 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.); Po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2017 r. znak: I-VII.7820.1.2.2016, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, w związku z ponowną oceną oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia

Tekst postanowienia poniżej:

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22.06.2017 r.